รูปกิจกรรม

งานซ่อมบำรุง และดูแลรักษา เดือนตุลา...

ในเดือนตุลาคม 2561 งานบริหารสนามกีฬา ซ่อมบำรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, แป้นบาสเกตบอลโรงพลศึกษา 2, ล้างทำความสะอาดโคมไฟ โรงพลศึกษา 2 ...

การฝึกอบรม การใช้หลักการทางวิทยาศาส...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม PJ 301 อาคารศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์ กองกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร...

ก้าวคนละก้าว ลองรัน 2018

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองกีฬาและนันทนาการ สำนักงานอธิการบดี ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีว...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับป...

กองกีฬาและนันทนาการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์" เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองกีฬา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

กองกีฬาและนันทนาการได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหา...

สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561

กองกีฬาและนันทนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Educa...

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักกีฬา มอ...

กองกีฬาและนันทนาการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักกีฬาบุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้ง...

กิจกรรมปั่นจักรยาน BUU Health Day

กองกีฬาและนันทนาการร่วมกับชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ BUU Health Day การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เส...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรร...

การแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2561ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://w...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาล...

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

งานเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อ...

กองกีฬาและนันทนาการ จัดงานเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561...

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ...

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 25611.เพาะกาย 2.ปันจักสีลัต 3.ว่า...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ป...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ป...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ป...

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่...