วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแก่นิสิตสู่ระดับชาติ และนานาชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการออกกำลังกาย
  3. เพื่อจัดระบบการให้บริการ อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา และสถานที่ออกกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
  5. เพื่อให้บริการจัดกิจกรรมนันทนาการ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย