ขอบข่ายหน้าที่ของกลุ่มงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ลงทะเบียนรับ- ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
 2. ร่างหนังสือโต้ตอบ และจัดทำคำสั่ง ประกาศ
 3. จัดแฟ้ม ตรวจสอบ และแยกหนังสือราชการตามที่ผู้บริหารสั่งการให้งานต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ
 4. จัดเก็บ และค้นหาเอกสาร
 5. บันทึกประวัติและจัดเก็บประวัติของบุคลากรกองกีฬาและนันทนาการ
 6. ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
 7. บันทึก ตรวจสอบวันลาทุกประเภท และจัดทำสถิติการลาประจำปีของบุคลากรกองกีฬาและนันทนาการ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 9. จัดทำแผนปฏิบัติงานกองกีฬาและนันทนาการ
 10. จัดทำและตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากร
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ ของกองกีฬาและนันทนาการ
 12. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และตัดโอนจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้
 13. ควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์กองกีฬาและนันทนาการ
 14. ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ต่าง ๆ ของกองกีฬาและนันทนาการ
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬามีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 2. จัดทำแผนการซ่อมแซมอุปกรณ์สนามแต่ละสนามและเครื่องออกกำลังกาย
 3. ควบคุมดูแลและจัดตารางการใช้สนามกีฬา
 4. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีของกลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 5. บริหารงบประมาณประจำปีของกลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 6. ควบคุมกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 7. พัฒนาและยกระดับความสามารถในการทำงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 8. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 9. วิเคราะห์การให้บริการสนามกีฬาในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทั่วไป
 10. ตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการสนามกีฬา
กลุ่มงานพัฒนากีฬา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดระบบการทำงานของกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 3. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีของกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 4. บริหารงบประมาณประจำปีของกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 5. ควบคุมกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 6. พัฒนาและยกระดับความสามารถในการทำงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 7. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานพัฒนากีฬาและสวัสดิการ
 8. จัดระบบการศึกษาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 9. จัดระบบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 10. จัดระบบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 11. จัดระบบการแข่งขันกีฬาภายในของนิสิต
 12. จัดระบบการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร
 13. จัดระบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 14. ตรวจสอบและประเมินผลนิสิตโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 15. ตรวจสอบและประเมินผลนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 16. ตรวจสอบและประเมินผลบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา