ขอบข่ายหน้าที่ของกองกีฬาและนันทนาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ประสานงานการรับเข้าศึกษาต่อของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพากับหน่วยงานภายนอกและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
 2. จัดระบบการศึกษาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. จัดระบบสวัสดิการให้กับนิสิตโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 4. ตรวจสอบและประเมินการพัฒนาของนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 5. จัดระบบการให้บริการด้านสนามกีฬา
 6. จัดระบบการส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 7. ประเมินผลการส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 8. จัดระบบการส่งแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 9. ประเมินผลการส่งแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 10. จัดระบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับนิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาและประชาชนทั่วไป
 11. จัดระบบการแข่งขันกีฬาภายในของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา