ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำ...

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 1 : Portfolio โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563 เปิดรับส...

ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มาวิ่งกันเถอะสนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ เปิดให้บริการลู่กรีฑา เพื่อการเดิน - วิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจการออกกำลังกาย นิสิต บุคลากร และประชา...

สรุปเหรียญ ขุนเลเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...

ศูนย์ออกกำลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา BUU FITNESS CENTER (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูร...

ศูนย์ออกกำลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา BUU FITNESS CENTER ( สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ )ณ อาคาร 50 ปี ...