ประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...

รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำ...

มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำ...

โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพสู่มวลชน

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับชมรมแอโรบิคแด๊นซ์ บางแสน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคให้แก่ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบ...

สรุปเหรียญ มอดินแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแ...

การปรับปรุงสนามกีฬา ประจำปี 2561

งานบริหารสนามกีฬา กองกีฬาและนันทนาการ ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสนามกีฬา ประจำปี 2561

ศูนย์ออกกำลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา BUU FITNESS CENTER (สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูร...

ศูนย์ออกกำลังกายมหาวิทยาลัยบูรพา BUU FITNESS CENTER ( สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ )ณ อาคาร 50 ปี ...