การบริการของกองกีฬาและนันทนาการ

 สนามกีฬา

กองกีฬาและนันทนาการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการด้านสนามกีฬาโดยตรง รวมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อให้บริการแก่นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” บุคลากร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอก โดยมีสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

สนามกีฬากลาง
โรงพลศึกษา 1
โรงพลศึกษา 2
สนามฟุตซอล
สนามตะกร้อ
สนามแบดมินตัน
สระว่ายน้ำ
สนามชมพูพันธ์ทิพย์
สนามเปตอง
สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง
สนามเทนนิส
อาคารนันทนาการ
โรงยิมมวย
 เครื่องออกกำลังกาย

ปัจจุบันมีการออกกำลังกายได้หลายวิธี แต่ที่นิยมกันมากและง่ายที่สุด คือ การเดิน และวิ่ง ซึ่งมีนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปมักมาออกกำลังกายรอบบริเวณสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่เป็นประจำและมีจำนวนมาก

การมีฐานออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังเฉพาะที่ช่วยเพิ่มวิธีการออกกำลังกายได้และเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีให้เลือกตามฐานต่าง ๆ

 สถานีดันอากาศคู่
 สถานีวงล้อบิดตัว
 สถานีลู่เดินคู่
 สถานีแกว่งตัว
 สถานีวงล้อบริหารมือ
 สถานีดันราวยกตัวคู่
 สถานีดึงตัวคู่
 สถานียืดขา
 สถานีม้าโยก
 สถานีดึงคานคู่
 สถานีบิดตัว
 สถานียันอากาศคู่
 สถานีก้าวเดินอากาศคู่
 สถานีบริหารไหล่
 สถานีนวดหลัง
 สถานีซิทอัพ
 การยืมอุปกรณ์

กองกีฬาและนันทนาการเห็นว่าการออกกำลังกายหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนและการทำงาน เป็นการพักผ่อน ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด ส่งผลให้จิตใจและร่างกายผ่อนคลายตามไปด้วย

การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาบางครั้งจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประกอบการเล่น ดังนั้น กองกีฬาและนันทนาการจึงมีการให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้นิสิต นักเรียน และบุคลากรใช้ออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาของนิสิต นักเรียน และบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีระเบียบการยืมอุปกรณ์กีฬา ดังนี้

  1. นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากรที่จะยืมอุปกรณ์กีฬาต้องนำบัตรประจำตัวนิสิต บัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบัตรประจำตัวบุคลากร มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการยืม
  2. กำหนดการยืมอุปกรณ์กีฬาของนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และบุคลากร สามารถยืมอุปกรณ์กีฬาได้คนละ 1 ชนิดกีฬา และต้องนำส่งคืนภายในไม่เกิน 2 วัน หลังจากได้ยืมไปแล้ว
  3. หากผู้ยืมทำผิดระเบียบการยืมอุปกรณ์กีฬา จะไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์กีฬาในครั้งต่อไปได้อีก
  4. กำหนดเวลาให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.


ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา กองกีฬาและนันทนาการ พ.ศ. 2558