บุคลากร

 
ครรชิต ดอกไม้คลี่
ผู้อำนวยการกองกีฬาและนันทนาการ
 
 
วิเชียร อริยะสุขสกุล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ยุทธ กลิ่นสุมาลย์
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
วรอนงค์ ทองระอา
กลุ่มงานพัฒนากีฬา
 
 
พิมพ์ภัทรา เนื่องจำนงค์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลอย  มาตรแม้น
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
ศราวุฒิ อารีราษฎร
กลุ่มงานพัฒนากีฬา
 
 
ฐิตารีย์ เหมือนใจ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ณัฐธยาน์ ทองเมธานันท์
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 
 

 
 
ประสิทธิ์ ฤกษ์สุวรรณี
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 
 
ถาวร ชนิดพันธ์
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 
 
บานชื่น เดชชีวะ
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา
 
 
ธารา ซุ่นไล้
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา

พีรเชษฐ์  ทองเมธานันท์
กลุ่มงานบริหารสนามกีฬา