วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา
จิตใจที่แจ่มใส ร่างกายที่สมบูรณ์ย่อมทำให้เกิดสุขในการปฏิบัติงาน
ปณิธาน
บุคลากรกองกีฬาและนันทนาการทุกคนจะปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา และมุ่งมั่นพัฒนาบริหารงานกีฬาแบบมืออาชีพ
วิสัยทัศน์
สนับสนุนการพัฒนากีฬาแบบมืออาชีพ
พันธกิจ
  1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
  2. จัดระบบบริการด้านการศึกษาของนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา
  3. จัดระบบบริการสนามกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป