การฝึกอบรม การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา