งานซ่อมบำรุง และดูแลรักษา เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562