รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตให้โอวาทแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "ตาลโตนดเกมส์"