อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"