รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ