ข้อมูลนักกีฬา

นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม
วิทยาลัยนานาชาติ
นายกรรชัย ทองอินทร์
เทคโนโลยีทางทะเล
นางสาวกรรณิการ์ พุ่มซ้อน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวกฤติยา หริรักษ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายกฤษฎา เราเจริญ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวกัณพันธุ์ ปชาติกบัญญา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายกันตาวุฒิ หาญณรงค์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายกิตติพงษ์ นางวงค์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวขนิษฐา ประทุมไชย
การจัดการและการท่องเที่ยว
นายคุณาธิป ผลทรัพย์
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายจักรรินทร์ พิรุณกาญจน์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายจักรินทร์ ขันทอง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายจารุพงศ์ มีอยู่สามเสน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวจารุวรรณ สุวรรโณ
การจัดการและการท่องเที่ยว
นางสาวชนิดา ทาทอง
ศึกษาศาสตร์
นางสาวชมากร ไชยรินทร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวชยิสรา ศิริหล้า
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวชยิสรา ศิริหล้า
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายชวกรณ์ สกุลน้อย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายชินกฤต อิ่มกระจ่าง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายชุมพล เกตานนท์
ศึกษาศาสตร์
นายณทวรรษ เชาวกิจวรชิต
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณรงค์ ขาวล้วน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายณัชพล เวชเรืองพร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐ บุตรมารศรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐกร สุขทวี
ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐชนก เนียนทะศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐชนน ภู่อ่ำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายณัฐพล ทับทิม
ศึกษาศาสตร์
นายณัฐวุฒิ จิตต์แก้ว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายตรีเพชร ปั้นมณี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายธนกร อุดมธนกุลชัย
วิทยาลัยนานาชาติ
นายธนกร อ้อยกาม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายธนพงศ์ กมลวัทน์
วิทยาศ่าสตร์การกีฬา
นายธวัชชัย บุญสา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายธาตรี อติเปรมานนท์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายนนทวัฒน์ พรมโน
ศึกษาศาสตร์
นางสาวนฤทัย มาตรวิจิตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวนลินี ลครพล
ศึกษาศาสตรฺ์
นางสาวนวรัตน์ พุทธโคตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวนวรินทร์ ศิริเคน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายนาวี ธรรมสุนทร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวนิชาภา ไหวไว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายนิรวิทธ์ บุญนำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวนิสากร วงศ์คำ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวบุษาราคัม ละม่อม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวปณิดา สุขสมพร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายปณิธาน นาคสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวปิยชาติ พรตภณาพร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายปิยะภัณฑ์ ศรีกัน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายพงศธร พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวพลอยรุ้ง พรมเจริญ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวพัชรา ผมน้อย
ศึกษาศาสตร์
นางสาวพัชรากร สันติประสิทธิ์กุล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพัฒนพงษ์ อุทัยศรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวพัทธ์ธีรา มีอยู่สามเสน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายพิสิษฐ์ สินเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวภัทธิญา สุทธิธรรม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวภัทราภรณ์ พานแก้ว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายภาณุกร คำทอง
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
นายภานุพันธ์ พันธ์พาห์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายภูมิวุฒิ วุฒิกรณ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายรดมยศ มาตเจือ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวรัชชาพร อุตสาหวงษ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวรัตนา ใจเป็นใหญ่
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวรุ่งตะวัน มีถนน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววณิชชา โฉมทองดี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายวรทย์ ส่งละออง
ศึกษาศาสตร์
นายวสันต์ สรหงษ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาววันชนา โพธิ์เรืองรอง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวันมงคล บุญอินทร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาววิชดา ระวังชัยสงค์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายวิธวินท์ พาณิชยาชีวะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นายศรศีล บุตรเจริญ
ศึกษาศาสตร์
นายศักดิ์เสรี ศรีเมือง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสหพันธ์ คันทะจันทร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสัญลักษณ์ พิพัฒน์ภิญโญ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวสายชล จันหอม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสาริศ ปทุมวัฒนเวทย์
วิทยาลัยนานาชาติ
นางสาวสาวิตรี หลักสูงเนิน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวสุนัชชา โมวพรหมานุช
วิทยาศาสตร์ก่ารกีฬา
นางสาวสุนันท์ คงศิลา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสุโกศล เชวงศักดา
การจัดการและการท่องเที่ยว
นางสาวอชิรญาณ์ สินชัย
การจัดการและการท่องเที่ยว
นายอภิพล สุขเกลอ
วิทยาการสารสนเทศ
นางสาวอรนภา ชื้นวงศ์
ศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายอัยยรัช ทับทิมแดง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายอานนท์ รัตติกาลสมสุข
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายอานุภาพ ตฤณตียะกุล
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวเจนจิรา โกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายเจษฎา บุญมณี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายเจสัน ยูจีน ไนท์
การจัดการและการท่องเที่ยว
นายเตชณัฐธันยา สาระกุล
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายเทอดพล อาตม์อุย
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
นางสาวเมธินี ระรื่น
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวเมธินี ระรื่น
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นายเอกพงษ์ ประมาณ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
นางสาวแอนนิต้า มินตรา วิสกิ้น
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาวโสรยา ลาเต๊ะ
ศึกษาศาสตร์
นางสาวไอริณ ซอหะซัน
วิทยาศาสตร์การกีฬา